Licenční podmínky společnosti BrandCloud s.r.o. 
pro užívání internetové aplikace BrandCloud

1. Základní ustanovení a některé pojmy

1. 1. Toto jsou podmínky pro užívání internetové aplikace BrandCloud (dále jen „Licenční podmínky“). Licenční podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při užívání internetové aplikace BrandCloud mezi společností BrandCloud s.r.o., IČ: 04745639, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 70/14, PSČ 120 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 253034, (dále jen „Poskytovatel“) a Nabyvatelem (jak je tento specifikován v odst. 1.2 těchto Licenčních podmínek) vzniklé v souvislosti či na základě licenční smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem (dále jen „Smlouva“).

1. 2. Pro účely těchto Licenčních podmínek:

1. 2. 1. „Cloud“ jsou servery zajištěné Nabyvatelem, na nichž je Produkt provozován.

1. 2. 2. „Konfigurace“ označuje konkrétní nastavení Produktu pro potřeby Nabyvatele.

1. 2. 3. "Licence“ znamená oprávnění k výkonu práva užít Produkt v konkrétní Konfiguraci ve formě licence poskytnuté Nabyvateli Poskytovatelem.

1. 2. 4. „Nabyvatelem“ je fyzická nebo právnická osoba s přiděleným identifikačním číslem (tzv. IČ), která míní užívat a / nebo užívá Produkt na základě Smlouvy.

1. 2. 5. „Nařízení“ je Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1. 2. 6. „Objednávka“ je projev vůle Nabyvatele k uzavření Smlouvy nebo k tzv. Rozšíření Licence, který lze učinit písemně, osobně, telefonicky, elektronicky. V Objednávce je nutné uvést konkrétní požadovanou Konfiguraci Produktu a identifikační údaje Nabyvatele (vždy povinně jméno, IČ a e-mailová adresa). Před odesláním Objednávky je zapotřebí ověřit si její úplnost a správnost. Odesláním Objednávky Nabyvatel stvrzuje, že akceptuje výši odměny za poskytnutí Licence a ceny za poskytování služeb k Produktu souhrnně označovaných jako „Zákaznická podpora“ podle aktuálního ceníku přístupného na webových stránkách Poskytovatele, že se seznámil se zněním Licenčních podmínek platným v době odeslání Objednávky a že se těmito Licenčními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi Smluvními stranami.

1. 2. 7. „Odměna“ je roční úhrada za poskytnutí Licence, v níž je zahrnuta i úhrada za poskytování Zákaznické podpory.

1. 2. 8. „Produktem“ je internetová aplikace BrandCloud, k níž Poskytovatel vykonává majetková autorská práva; Produkt může být rovněž distribuován k tomu oprávněnými distributory; Produkt obsahuje především počítačový program ve strojovém kódu, znalostní databázi, dokumentaci a know-how; Produkt je chráněn autorským právem a know-how v něm obsažené tvoří součást obchodního tajemství Poskytovatele; Produkt je Nabyvatelem užíván v Konfiguraci.

1. 2. 9. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Nabyvatele a hesla zvoleného Nabyvatelem, které Nabyvatel uloží do databáze Produktu při zřizování Uživatelského účtu k Produktu.

1. 2. 10. „Smluvní strany“ jsou společně Poskytovatel a Nabyvatel.

1. 2. 11. „Smluvní vztah“ je vztah mezi Smluvními stranami upravený těmito Licenčními podmínkami.

1. 2. 12. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Produktu, která je Nabyvateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1. 2. 13. „Webové stránky“ jsou webové stránky Poskytovatele na adrese www.brandcloud.pro, které je nutné průběžně sledovat, neboť jsou na nich důležité informace z hlediska užívání Produktu.

1. 2. 14. „Zákaznická podpora“ jsou služby k Produktu poskytované Poskytovatelem Nabyvateli, a to konkrétně e-mailové konzultace, popř. i telefonické konzultace dle konkrétní Konfigurace, v pracovní dny v pracovní době od 8.00 hod. do 17.00 hod.; kontakty na Zákaznickou podporu jsou uvedeny na Webových stránkách.

1. 3. Pokud Nabyvatel nesouhlasí s těmito Licenčními podmínkami, je povinen zdržet se užívání produktu.

1. 4. Nabyvatel vyjadřuje souhlas s těmito Licenčními podmínkami uhrazením první Odměny. Pokud Nabyvatel s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasí, nechť úhradu neprovádí a příslušný doklad pro úhradu první Odměny ignoruje. Provedením první úhrady Odměny jsou tyto Licenční podmínky Nabyvatelem akceptovány a připsáním předmětné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele dochází k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Licenční podmínky. Tímto okamžikem Nabyvatel nabývá příslušná užívací oprávnění k Produktu. Bez zbytečného odkladu po nabytí užívacích oprávnění, nejpozději do 2 pracovních dnů, Nabyvatel obdrží prostřednictvím e-mailu přístupové údaje k Produktu.

1. 5. Licencí k Produktu se rozumí oprávnění k obvyklému užívání Produktu pro vlastní potřebu Nabyvatele v souladu s určením Produktu při dodržení stanovených podmínek a podmínek vyplývajících z právních předpisů po sjednanou dobu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škodu vzniklou nesprávným provozováním Produktu v rozporu s dokumentací.

1. 6. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci jako nevýhradní, Nabyvatel ji není povinen využít. Licence je poskytována bez územního omezení na dobu trvání majetkových autorských práv k Produktu. Údaje o množstevním rozsahu a Konfiguraci jsou vždy uvedeny v Objednávce a následně na příslušném dokladu, kterým je vyúčtována Odměna.

1. 7. Nabyvatel je oprávněn užívat Produkt pouze v rozsahu sjednaném těmito Licenčními podmínkami. Nabyvatel je oprávněn pořizovat kopie Produktu pouze pro účely archivace nebo bezpečnostních záloh, přičemž je třeba zabezpečit tyto kopie proti ztrátě a odcizení. Nabyvatel není oprávněn Produkt jakkoliv měnit, dekompilovat, nebo provádět jeho zpětnou analýzu, ani podnikat obdobné či jiné kroky za účelem získání zdrojového kódu Produktu s výjimkou a v rozsahu činností kogentně výslovně povolených autorským zákonem. Nabyvatel není oprávněn provádět úpravy, doplňky či změny počítačového programu coby součásti Produktu podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) autorského zákona, v případě dokumentace, znalostní databáze a ostatních součástí Produktu pak jakékoliv úpravy, doplňky či změny, a to ani za účelem odstranění případných vad.

1. 8. Smrtí Nabyvatele – fyzické osoby nebo zánikem Nabyvatele – právnické osoby přechází příslušná práva a povinnosti na jeho právního nástupce.

1. 9. Licence se vztahuje též na další autorská díla, která Poskytovatel poskytne Nabyvateli v době trvání Smlouvy v souvislosti s užíváním Produktu. Pokud Poskytovatel poskytne Nabyvateli na základě Objednávky Nabyvatele učiněné v průběhu trvání Smluvního vztahu upraveného těmito Licenčními podmínkami další uživatelské přístupy k Produktu (dále jen „Rozšíření Konfigurace“) nebo pokud Poskytovatel vytvoří pro Nabyvatele na základě objednávky Nabyvatele jakákoliv softwarová řešení k Produktu (dále jen „Úpravy“), jedná se o rozšíření Licence v rozsahu, který bude vyplývat z příslušného daňového dokladu, kterým bude vyúčtována cena za toto rozšíření (dále jen „Rozšíření Licence“) a pro vztahy tím mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem založené bude rovněž platit úprava vyplývající z těchto Licenčních podmínek. Účinky Rozšíření Licence nastanou okamžikem, kdy Nabyvatel uhradí příslušnou částku vyplývající z daňového dokladu specifikujícího rozsah Rozšíření Licence, vystaveného na základě Objednávky Nabyvatele, v níž bude specifikováno, o jaké uživatelské přístupy či Úpravy se Licence rozšiřuje. Požadavek na Rozšíření Licence je třeba zaslat e-mailem na adresu info@brandcloud.pro, přičemž účinky doručení požadavku Poskytovateli nastávají jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.

1. 10. Omezení Licence v průběhu trvání Smlouvy (dále jen „Redukce Licence“) je možné jen na základě dohody Poskytovatele a Nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn požádat Poskytovatele o Redukci Licence, v žádosti o Redukci Licence uvede požadovaný rozsah omezení. V případě zájmu Nabyvatele o Redukci Licence nebude uzavírán zvláštní dodatek k Smlouvě v písemné formě, k Redukci Licence dojde v rozsahu vyplývajícím z žádosti o Redukci Licence po jejím odsouhlasení Poskytovatelem. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že Redukcí Licence dochází ke změně Smlouvy a že mu nebude, a to ani zčásti, vrácena již uhrazená Odměna, ani poskytnuta jakákoli finanční či jiná náhrada. Požadavek na Redukci Licence je třeba zaslat e-mailem na adresu info@brandcloud.pro, přičemž účinky doručení Poskytovateli nastávají jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.

1. 11. Poskytovatel má právo shromažďovat a užívat technické informace týkající se Produktu u Nabyvatele. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Produktu nebo k poskytnutí služeb objednaných Nabyvatelem a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.

1. 12. Nabyvatel bere na vědomí, že Produkt může obsahovat technické prostředky DRM (Digital Rights Management), které zabraňují jeho nezákonnému užití nebo jeho použití v rozporu se Smlouvou.

1. 13. Data vložená Nabyvatelem do Produktu zůstávající po celou dobu jeho užívání Nabyvatelem vlastnictvím Nabyvatele a Nabyvatel má právo požádat o jejich zálohu. Pokud Nabyvatel požádá o vytvoření jejich zálohy Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn účtovat za tuto činnost úhradu.

1. 14. Nabyvatel je povinen uchovávat v tajnosti své přístupové údaje k Produktu a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za škody, které budou Poskytovateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny. Nabyvatel také zodpovídá za kvalitu přístupových hesel jím zvolených a zavazuje se tato hesla nepoužívat jinak než při užívání Produktu.

1. 15. Poskytovatel garantuje, že Produkt bude mít dostupnost alespoň 99,5 % každý den v době od 6:00 do 24:00 hod. O nedostupnost se jedná v případě výpadku delšího než 2 minuty. Výjimku z povinnosti zajistit dostupnost Produktu tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (například zásah vyšší moci, povodně, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odpojení serveru ze strany třetích osob apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (například údržba hardware, aktualizace software apod.), přičemž tyto činnosti Poskytovatel bude primárně provádět v době od 0:00 do 6:00 hod.

2. Ceny, platební podmínky, úroky z prodlení, inflace

2. 1. Odměna bude vyúčtována vždy jednou ročně, na roční období dopředu.

2. 2. Poskytovatelem Nabyvateli v souvislosti s těmito Licenčními podmínkami bude účtována DPH ve výši vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud nebude zvlášť sjednáno jinak, činí splatnost všech částek účtovaných Poskytovatelem Nabyvateli v souvislosti se Smluvním vztahem 14 dnů.

2. 3. Zákaznická podpora je poskytována jako součást licenčních oprávnění, a tak i úhrada za její poskytování je součástí Odměny. Produkt tedy není možné užívat bez současného využití Zákaznické podpory.

2. 4. Pokud není uhrazena Odměna, není Nabyvatel oprávněn Produkt užívat.

2. 5. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, není Nabyvatel nadále oprávněn užívat Produkt k žádnému účelu.

2. 6. Není-li s Nabyvatelem dohodnuto jinak, platí pro veškerá plnění poskytovaná Poskytovatelem Nabyvateli ceník Poskytovatele ve znění aktuálním v době poskytnutí příslušného plnění Poskytovatelem Nabyvateli (dále jen „Ceník“). Je-li vydán, je Ceník, dostupný na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn Ceník v průběhu trvání Smluvního vztahu měnit.

2. 7. Není-li s Nabyvatelem dohodnuto jinak, je Poskytovatel vedle cen za služby a jiná plnění poskytovaná Nabyvateli oprávněn vyúčtovat Nabyvateli každý výjezd ze svého sídla či provozovny do sídla či provozovny Nabyvatele, a to dle Ceníku.

2. 8. Jakákoliv úhrada ze strany Nabyvatele ve prospěch Poskytovatele prováděná bezhotovostním platebním stykem se považuje za uhrazenou až okamžikem jejího připsání na příslušný bankovní účet Poskytovatele.

2. 9. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši Odměny. V případě takové změny je povinen oznámit změnu Nabyvateli s výslovným uvedením data, kdy změna nabývá účinnosti (dále jen „Datum změny“), a to alespoň 2 měsíce před Datem změny. Pokud s provedenou změnou nebude Nabyvatel souhlasit, má právo Smlouvu vypovědět. Pokud písemná výpověď nebude doručena Poskytovateli do Data změny, platí, že Nabyvatel změnu akceptuje a ta se stává Datem změny účinnou a závaznou. Pokud Nabyvatel nebude změnu akceptovat a Smlouvu z tohoto důvodu vypoví, platí až do uplynutí výpovědní doby dosavadní výše Odměny. Změnu výše Odměny je Poskytovatel oprávněn Nabyvateli oznámit prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem, zprávou odeslanou datovou schránkou), zveřejněním oznámení o změně na Webových stránkách či písemným oznámením v listinné podobě.

2. 10. Po uplynutí prvního celého roku od uzavření smluvního vztahu s Nabyvatelem je Poskytovatel kdykoliv oprávněn jednostranně zvýšit ceny o index inflace za uplynulý rok,  a to o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Výpočtovou základnou je vždy výše konkrétní ceny z předchozího kalendářního roku. Pokud Poskytovatel o navýšení cen ve smyslu tohoto odstavce rozhodne, je povinen o tom Nabyvatele informovat. Oznámení o tomto navýšení cen může být zveřejněno na Webových stránkách nebo být zasláno až spolu s podkladem pro platbu obsahujícím navýšenou cenu nebo může být obsaženo přímo v tomto platebním podkladu obsahujícím navýšenou cenu. Navýšení nabude účinnosti k datu uvedenému v oznámení.

2. 11. Poskytovatel je oprávněn zasílat Nabyvateli faktury v elektronické podobě.

2. 12. V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení s kteroukoliv úhradou vůči Poskytovateli, vzniká mu povinnost uhradit Poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud není sjednáno jinak, Poskytovatel je současně oprávněn počínaje prvním dnem prodlení Nabyvatele s úhradou přerušit poskytování sjednaných služeb či plnění (včetně znepřístupnění Produktu) do doby uhrazení veškerých dlužných částek Nabyvatelem. O tom, že přerušil poskytování plnění či služeb, se Poskytovatel zavazuje Nabyvatele bez zbytečného odkladu informovat (informace může být zaslána i prostřednictvím elektronické pošty).

3. Odpovědnost za vady

3. 1. Odpovědnost za vady se řeší v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nabyvatel bere na vědomí a potvrzuje, že Poskytovatel zejména neodpovídá za ztráty dat Nabyvatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené nesprávným výběrem Produktu, nesprávným využitím výstupů získaných pomocí Produktu, porušením povinností Nabyvatele ze Smlouvy, vadou či selháním technického vybavení Nabyvatele.

3. 2. Nabyvatel výslovně souhlasí s tím, že v případě škody vzniklé z vad Produktu při jeho provozování odpovídá Poskytovatel pouze v případě zavinění takové škody; v takovém případě nahradí škodu uvedením do předešlého stavu zcela či zčásti (opravou Produktu), je-li to možné a hospodárné. Pokud tak již učinil v rámci odpovědnosti za vady, Nabyvatel již nemá právo domáhat se téhož z titulu náhrady škody. Odpovědnost Poskytovatele za škodu vzniklou z porušení povinností Poskytovatele ze Smluvního vztahu a / nebo z vad Produktu při jeho provozování je stanovena s ohledem na charakter plnění poskytovaného Poskytovatelem a veškeré Smluvním stranám dostupné informace v době uzavření Smluvního vztahu do výše odpovídající desetinásobku Odměny bez DPH.

4. Úpravy

4. 1. Pro případ, že si Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Úpravy, která bude podléhat ochraně autorského zákona, platí následující: (a) majetková autorská práva k této Úpravě vykonává svým jménem a na svůj účet Poskytovatel, Nabyvatel je oprávněn k užití Úpravy na základě těchto Licenčních podmínek; (b) Poskytovatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv k Úpravě postoupit třetí osobě; (c) Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám licence ke všem způsobům užití Úpravy; (d) zánikem Poskytovatele přechází právo vykonávat majetková autorská práva k Úpravě na právního nástupce Poskytovatele; (e) Poskytovatel je oprávněn Úpravu užít v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, zejména ji zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, a uvádět na veřejnost v původní či změněné podobě ve smyslu výše uvedeném pod svým jménem; (f) v případě, že Poskytovatel Úpravu z jakéhokoliv důvodu nedokončí, není ji Nabyvatel oprávněn dokončit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele; (g) Poskytovatel má právo dokončit nehotovou Úpravu i pro případ, že vztah mezi ním a Nabyvatelem upravený Licenčními podmínkami skončí dříve, než ji Poskytovatel dokončí, a i v tomto případě je Poskytovatel oprávněn vykonávat k Úpravě majetková práva dle autorského zákona. Pokud Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Úpravy nepodléhající ochraně podle autorského zákona, je Poskytovatel oprávněn tuto Úpravu poskytnout k užívání i jiným osobám než Nabyvateli. Odpovědnost za vady Produktu vzniklé v důsledku použití Úprav nese Poskytovatel jen v případě, že se jedná o Úpravy, které sám Nabyvateli poskytl, přičemž následně nebyly bez souhlasu Poskytovatele nijak modifikovány, a že tyto vady vznikly i přesto, že tyto Úpravy byly použity v souladu se svým určením a s verzí Produktu, ke které byly určeny. Náklady na přizpůsobení Úprav novým verzím Produktu nese Nabyvatel.

5. Zákaznická podpora

5. 1. Poskytovatel se zavazuje poté, co Nabyvatel nabude Licenci, umožnit Nabyvateli využívat k Produktu dále specifikované služby souhrnně označované jako „Zákaznická podpora“:

  • telefonická a e-mailová hotline je služba spočívající v zodpovídání dotazů a řešení problémů spojených s užíváním Produktu poskytovaná formou reakcí na požadavky zadané prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou na Webových stránkách nebo v případě vybraných Konfigurací také formou telefonické konzultace na telefonním čísle uvedeném na Webových stránkách, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin (Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto dobu změnit). Reakční doba na požadavky zaslané na e-mailovou Hotline  je jeden pracovní den.

5. 2. V případě nezaplacení Odměny je Poskytovatel oprávněn poskytování Zákaznické podpory pozastavit, a to až do doby zaplacení. Pozastavením poskytování Zákaznické podpory však nezaniká právo Poskytovatele na úhradu Odměny v plné výši.

6. Ochrana důvěrných informací, zpracování osobních údajů a dat

6. 1. Poskytovatel i Nabyvatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany a neposkytnout je třetí osobě. Důvěrnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace Poskytovatelem či Nabyvatelem písemně označené jako důvěrné.

6. 2. Poskytovatel garantuje, že informace obsažené v datech vložených Nabyvatelem do Produktu nezneužije, ani neposkytne třetí straně. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených Nabyvatelem.

6. 3. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na případy, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.

6. 4. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s činností Poskytovatele dle Smlouvy může Poskytovatel získat přístup k souvisejícím osobním údajům, jejichž je Nabyvatel správcem (dále jen „Osobní údaje Správce“), platí pro úpravu vztahů plynoucích ze Smlouvy následující:

6. 5. Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů Nabyvatele (dále také jen „Zpracovatel“) bude zpracovávat Osobní údaje Správce na základě pověření Nabyvatele jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) podle čl. 28 Nařízení, k nimž má Zpracovatel přístup v souvislosti s poskytováním plnění na základě Smlouvy, přičemž je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce pouze pro účely vymezené v odst. 6.6. Jakékoli zpracování Osobních údajů Správce nad tento rámec Zpracovatel neprovádí z pověření Správce; Správce za takové zpracování neodpovídá.

6. 6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce v souvislosti s provozováním Produktu v cloudu a poskytováním s tím souvisejících služeb, kdy Zpracovatel zpracovává osobní údaje zadané Správcem do Produktu. Účelem zpracování Osobních údajů Správce je zajistit zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele na základě Smlouvy.

6. 7. Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje Správce výhradně na základě pokynů Správce. Pokud bude Zpracovatel zpracovávat Osobní údaje Správce nad rámec pokynů Správce, bude jeho aktivita kvalifikována jako určení účelu či prostředků zpracování a jeho postavení jako postavení správce osobních údajů.

6. 8. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce o tom, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy EU nebo členského státu, které se týkají ochrany osobních údajů. V takovém případě je Zpracovatel oprávněn tyto pokyny neprovádět do té doby, než Správce písemně potvrdí, že na provedení těchto nevhodných pokynů trvá.

6. 9. Správce i Zpracovatel prohlašují, že si jsou vědomi své zákonné povinnosti přijmout taková opatření, která jsou nutná k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Osobních údajů Správce při jejich zpracování Zpracovatelem a odpovídají riziku narušení jejich bezpečnosti. Zejména jsou povinni přijmout opatření proti neoprávněnému přístupu k Osobním údajům Správce, k jejich změně, zničení či ztrátě, odcizení, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a že tato povinnost trvá i po ukončení jejich zpracování. Dále prohlašují, že si jsou vědomi zákonné povinnosti prokazovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů formou dokumentace a záznamů v souladu s právními předpisy.

6. 10. Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.

6. 11. Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování subjektem údajů, které lze materiálně považovat za žádost subjektu údajů, resp. za uplatnění jeho práv (zejm. o potvrzení a informace podle čl. 15 Nařízení, o opravu podle čl. 16 Nařízení, o výmaz osobních údajů, resp. uplatnění „práva být zapomenut“ podle čl. 17 Nařízení, o omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení, o přenesení údajů podle čl. 20 Nařízení nebo o námitce subjektu údajů podle čl. 21 Nařízení, o žádosti podle čl. 22 Nařízení) a postupovat podle následných písemných pokynů Správce.

6. 12. Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování Úřadem pro ochranu osobních údajů s tím, že o nahlášení nebo zahájení kontroly je Zpracovatel povinen Správce informovat neprodleně i telefonicky; od kontrolujících zajistit protokoly, zprávy, opatření a další písemnosti týkající se kontroly a tyto poskytnout Správci, stejně jako pro tyto účely Správci i vystavit plnou moc k nahlížení do spisů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. 13. Zpracovatel je povinen poskytovat Správci součinnost při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů (např. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na jejich přenositelnost či výmaz), při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení tohoto zabezpečení, a dále při posuzování vlivu zpracování na ochranu Osobních údajů Správce a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem.

6. 14. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci informace potřebné k doložení toho, že jím prováděné zpracování splňuje požadavky Nařízení, tedy zejména doložit zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Technická a organizační opatření musí být nastavena tak, aby plnění veškerých povinností Zpracovatele vyplývajících z Nařízení, souvisejících právních předpisů a norem bylo Zpracovatelem zajištěno. Technická a organizační opatření by měla zajistit alespoň integritu osobních údajů, důvěrnost, transparentnost, izolovanost zpracování Osobních údajů Správce od dat jiných správců a odpovědnost.

6. 15. Zpracovatel a Správce se zavazují neprodleně se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly bránit řádné a včasné realizaci Smlouvy a poskytovat si vzájemnou součinnost při plnění povinností vyplývajících pro Správce nebo Zpracovatele z Nařízení.

6. 16. Zpracovatel je povinen umožnit provádění inspekcí a auditů ze strany Správce týkajících se nakládání Zpracovatele s Osobními údaji Správce, případně auditora pověřeného v této věci Správcem, a k těmto auditům poskytovat součinnost.

6. 17. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jen po dobu trvání vztahu založeného Smlouvou. Zpracovatel se zavazuje, že při ukončení Smlouvy, nebo na žádost Správce i kdykoli dříve, ukončí zpracování Osobních údajů Správce. V takovém případě vrátí Správci veškeré záznamy obsahující Osobní údaje Správce, ať už v listinné nebo elektronické podobě, a zničí všechny existující kopie těchto záznamů, nebo po dohodě se Správcem zajistí Zpracovatel zničení těchto záznamů a vydá Správci o jejich zničení písemné potvrzení.

6. 18. Zpracovatel se zavazuje, že i po ukončení účinnosti Smlouvy bude zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích Správce, k nimž v souvislosti s plněním Smlouvy získal přístup, a nadále bude dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně těchto Osobních údajů Správce, přičemž se zároveň zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto bezpečnostních opatřeních.

6. 19. Zpracovatel prohlašuje, že zpracovává data při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby vymezené ve Smlouvě pro Správce v prostorách svého sídla nebo poboček nebo v cloudovém úložišti umístěného v rámci EU, přičemž toto zpracování zajišťuje primárně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel prohlašuje, že ochrana Osobních údajů Správce je v místě jejich uložení řádně zajištěna.

6. 20. Zpracovávat Osobní údaje Správce pro účely vymezené v odst. 6.6 je Zpracovatel oprávněn při použití spolehlivých osob. Správce uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího zpracovatele osobních údajů. Zpracovatel je povinen tyto další zpracovatele zavázat, aby při zpracování Osobních údajů Správce dodržovali stejná pravidla, jaká vyplývají z těchto Licenčních podmínek.

6. 21. Zpracovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří zajišťují zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele pro Správce vymezené ve Smlouvě a zpracovávají tedy Osobní údaje Správce, byli poučeni o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto Osobních údajích Správce a souvisejících bezpečnostních opatřeních na ochranu těchto Osobních údajů Správce. Zpracovatel prohlašuje, že tito zaměstnanci byli poučeni i o tom, že povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení zaměstnání i plnění Smlouvy. Zpracovatel rovněž prohlašuje, že ve stejném rozsahu poučí do budoucna všechny své ostatní zaměstnance, kteří budou pověřeni zajišťováním zpracování dat při plnění Smlouvy, poskytnutí Produktu nebo poskytnutí služby Zpracovatele pro Správce vymezené ve Smlouvě, a to před tím, než jim bude umožněn přístup k Osobním údajům Správce.

6. 22. Zpracovatel se zavazuje, že Osobní údaje Správce využije výhradně v rámci splnění vymezeného účelu zpracování. Zpracovatel se zavazuje, že Osobní údaje Správce v žádném případě nevyužije pro sebe ani někoho jiného ani je neposkytne žádné třetí osobě, včetně dalšího zpracovatele, ledaže takové zpracování vyžadují závazné právní předpisy nebo pokud k tomu od Správce dostane předchozí písemné pokyn. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter všech Osobních údajů Správce, a to v souladu s platnými právními předpisy. Zpracovatel nebude reprodukovat, rozšiřovat, resp. zpřístupňovat třetím osobám, ať už vcelku nebo po částech, žádné Osobní údaje Správce, pokud k tomu od Správce nedostane předchozí písemný souhlas.

7. Ukončení Smluvního vztahu

7. 1. Nabyvatel je oprávněn Smluvní vztah upravený těmito Licenčními podmínkami vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Poskytovateli.

7. 2. Po ukončení Smluvního vztahu je Poskytovatel oprávněn po uplynutí výpovědní doby Produkt Nabyvateli znepřístupnit, přičemž Poskytovatel není povinen pořídit a uchovávat zálohy dat Nabyvatele.

7. 3. Poskytovatel je oprávněn Smluvní vztah vypovědět. Výpovědní doba činí jeden rok a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Nabyvateli.

7. 4. Poskytovatel je oprávněn Smluvní vztah vypovědět písemnou výpovědí v případě porušení Smluvního vztahu Nabyvatelem, zejména v případě prodlení Nabyvatele s jakoukoliv úhradou delší než 30 dnů, jakož i v případě, užívá-li Nabyvatel Produkt v rozporu s těmito Licenčními podmínkami a / nebo zákonem. Výpovědní doba činí 1 týden.

7. 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení provozování Produktu. V takovém případě je Poskytovatele oprávněn Smluvní vztah vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou, která nesmí být kratší než 3 měsíce. V případě ukončení Smluvního vztahu z tohoto důvodu má Nabyvatel právo na vrácení části již uhrazené Odměny za období, v kterém již Produkt nebude moci v důsledku ukončení Smluvního vztahu užívat.

7. 6. Ukončením Smluvního vztahu nebo jeho části nejsou dotčena práva, a tak ani ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po (částečném) ukončení Smluvního vztahu, zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před (částečným) ukončením Smluvního vztahu a Licence. Poskytovatel není po zániku Smluvního vztahu či jeho části povinen vracet jakékoli částky Odměny nebo jiných úplat přijaté od Nabyvatele, nestanoví-li Licenční podmínky či zákon kogentně výslovně jinak.

8. Závěrečná ustanovení

8. 1. Poskytovatel je oprávněn k plnění svých povinností využít subdodavatele.

8. 2. Smluvní vztah se řídí právem České republiky.

8. 3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smluvní vztah při svém podnikání, a na Smluvní vztah se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8. 4. Pro řešení jakýchkoliv sporů týkajících se Smluvního vztahu je příslušný jako soud prvního stupně soud určený podle sídla Poskytovatele.

8. 5. Nabyvatel se zavazuje oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, jakmile se dozví, že došlo k ohrožení nebo porušení Licence a / nebo že třetí osoba uplatňuje nebo může uplatnit nárok k Produktu. Poskytovatel poskytne Nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho Licence.

8. 6. Komunikace mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení zejména na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo prostřednictvím Webových stránek; tím je splněn požadavek písemnosti formy. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na Webových stránkách. Výjimečně probíhá komunikace (zejména vyžaduje-li tak zákon) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé. Smlouva může být měněna a rušena pouze písemně, nestanoví-li tyto Licenční podmínky výslovně jinak.

8. 7. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Licenční podmínky změnit. Změny Licenčních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění Licenčních podmínek budou Nabyvateli oznámeny elektronicky jejich zveřejněním na Webových stránkách. Pokud Nabyvatel nejpozději čtrnáct (14) dnů od oznámení o změnách Licenčních podmínek výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami a nedoručí jej Poskytovateli, stávají se změny odsouhlasenými Nabyvatelem a jsou vůči Nabyvateli účinné dnem účinnosti změny. Nabyvatel má právo Smluvní vztah písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti dnů ode dne oznámení o změnách, Smluvní vztah v takovém případě končí dnem předcházejícím dni, v němž změny nabudou účinnosti.

8. 8. Neplatnost některého ustanovení Licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých Licenčních podmínek, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky.

8. 9. Tyto Licenční podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších Licenčních podmínek.

8. 10. Aktuální Licenční podmínky jsou zveřejněny na Webových stránkách.

8. 11. Tyto Licenční podmínky nabývají účinnosti dne 15. 7. 2022 .